Звітність

Згідно ст.14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Публічні акціонерні товариства, підприємства — емітенти іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, а також професійні учасники фондового ринку, банки, страховики та інші фінансові установи зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком шляхом розміщення на власній веб-сторінці з опублікуванням у періодичних або неперіодичних виданнях.

Звіт незалежного аудитора за 2014 рік.

Фінансова звітність станом на 31.12.2015 рік.

Фінансова звітність станом на 31.12.2016 рік.

Фінансова звітність станом на 31.12.2017 рік.

Закон України » Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»